Vegnormal

N301:2023

N301 Arbeid på og ved veg
Høringsutkast
Åpne

Omfang

Formålet med revisjonen er forenkling og tydeliggjøringen av deler av regelverket, endring av krav til utførelse av manuell trafikkdirigering og implementering av bestemmelser fra kapittel 4 i R310 Trafikksikkerhetsutstyr.

Kapittel 3.5 er omstrukturert slik at det blir en mer naturlig temainndeling og flyt i kravene. Krav som påvirker planlegging er flyttet tidligere i kapitlene, mens krav knyttet til utførsel og fysiske forhold på stedet vil komme senere i kapitlene. Tilsvarende er gjort med kapittel 2.2.4.

Det er også fjernet flere henvisninger til R310 Trafikksikkerhetsutstyr ettersom mye av innholdet nå tas inn i N301 Arbeid på og ved veg.

Oversikt over endringer i N301- høringsutkast 2023

Dokumentinformasjon