Vegnormal

N500:2021

N500 Vegtunneler
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N500:2024

Vegnormal N500 gjelder alle typer vegtunneler på det offentlige vegnettet.

Vegnormal N500 Vegtunneler er digitalisert og erstatter vegnormal N500 Vegtunneler, datert 2020. Vegnormalen er en konvertering av gjeldende normal N500, utgitt 2020, til digitalt format (inkludert gjeldende NA-rundskriv 2020/02).

Tidligere utgaver av N500 Vegtunneler

Omfang

Vegnormal N500 gjelder alle typer vegtunneler på det offentlige vegnettet.

Vegnormalen omfatter alle forhold ved gjennomføringen av et vegtunnelprosjekt, fra tidlig planlegging til ferdig produkt, samt drift og vedlikehold. Normalen gjelder for nye tunneler, og skal også legges til grunn ved oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler.

Det er lagt vekt på forholdet til omgivelsene, og at valg av løsninger og teknisk utstyr gjøres på bakgrunn av levetidsbetraktninger der også drifts- og vedlikeholdskostnader er vurdert.

Innholdet i vegnormalen er: oversikt over aktuelle lover og forskrifter, geologiske forundersøkelser, hensynet til omgivelsene, geometrisk utforming, trafikk- og brannsikkerhet, skilt, signaler og vegoppmerking, arbeider foran stuff, stabilitetssikring og vann- og frostsikring, drenering, vegfundament og vegdekke, tekniske anlegg, tilrettelegging for drift og vedlikehold, og krav til dokumentasjon.

Vegnormal N500 Vegtunneler er digitalisert og erstatter vegnormal N500 Vegtunneler, datert 2020. Vegnormalen er en konvertering av gjeldende normal N500, utgitt 2020, til digitalt format (inkludert gjeldende NA-rundskriv 2020/02).

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N500@vegvesen.no

Produktrelasjon