Retningslinje

R110:2023

R110 Modellgrunnlag
Gjeldende
Åpne

Håndbok R110 Modellgrunnlag beskriver hvordan dokumentasjon kan bestilles, produseres, kontrolleres og leveres i Statens vegvesens vegprosjekter. Håndboken er en retningslinje, den stiller krav med bruk av verbet "skal" og gir anbefalinger med bruk av verbene "kan" og "bør".

R110 Modellgrunnlag erstatter V770 Modellgrunnlag fra 2015 og R700 Tegningsgrunnlag fra 2007. R110 bygger på metodikken som ble utviklet i håndbok V770, og den inkluderer relevante krav fra R700 og andre håndbøker.

R110 definerer nye dokumentasjonstyper som ikke finnes i V770:

  • Situasjonsmodell.
  • Samordningsmodell.
  • Tverrfaglige analyser.
  • Tematiske presentasjoner.
  • I tillegg en rekke nye grunnlagsmodeller og fagmodeller.

R110 organiserer dokumentasjonen i et hierarki, der overordnede krav gjelder for nivåene under.

Spesifikke krav til en dokumentasjonstype kan overstyre de felles kravene. Krav som er definert i kontrakten til et vegprosjekt kan også overstyre krav i R110, se kapittelet "Gyldighet/Fravik".

R110 er utarbeidet i virksomhetsutviklingsprosjektet VU53 Modellbaserte vegprosjekter.

Omfang

R110 handler i hovedsak om "stedfestet informasjon", det vil si informasjon om objekter, hendelser og forhold der posisjonen, stedet på jorda, er en vesentlig del av informasjonen. Posisjon bestemmes med koordinater som refereres til nasjonale koordinatsystemer.

VU53-prosjektet har, i tillegg til håndbok R110, utviklet konseptuelle informasjonsmodeller for et utvalg av dokumentasjonstypene i R110.  Nasjonalt teknologisk rammeverk for geografisk informasjon, som igjen bygger på Digidir sitt rammeverk for informasjonsforvalting, danner det teknologiske rammeverket for utviklingen.

Informasjonsmodellene organiserer informasjon om vegprosjekter på en standardisert, maskintolkbar måte i modelleringsspråket UML.

Målet er at R110, sammen med informasjonsmodeller, skal bidra til:

  • Effektiv bestilling av dokumentasjon.
  • Mer informasjon i modeller.
  • Økt gjenbruk av prosjekterte data i vegprosjekter og i vegens levetid.
  • Effektivisering av arbeidsprosesser ved hjelp av automatisering.

R110 skal oppdateres kontinuerlig. Erfaringer, innspill og relevant informasjon kan sendes til: r110@vegvesen.no.

Dokumentinformasjon