Vegnormal

N500:2022

N500 Vegtunneler
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N500:2024

Vegnormal N500 gjelder alle typer vegtunneler på det offentlige vegnettet.

Vegnormal N500 Vegtunneler er revidert og erstatter vegnormal N500 Vegtunneler, datert juni 2021

Tidligere utgaver av N500 Vegtunneler

Omfang

Vegnormal N500 gjelder alle typer vegtunneler på det offentlige vegnettet.

N500 gjelder for planlegging og prosjektering av nye vegtunneler, bestemmelsene gjelder både vegtunneler i berg og andre bærende konstruksjoner med funksjon som vegtunnel.

N500 gir krav til geologiske forundersøkelser, ytre miljø, geometrisk utforming, sikkerhet og beredskap, skilt og signaler, tunneldriving og bergsikring, tunnelkledninger, drenering, vegfundament og vegdekke, tekniske anlegg, og sikkerhetsdokumentasjon

Planlegging og prosjektering skal gjøres på grunnlag av en analyse av levetidskostnader, som beregnes ut fra dimensjonerende brukstid, oppetidsberegninger, sårbarhets- og sikkerhetsvurderinger, samt drift og vedlikehold.

Skrivefeil og rettelser:

Kapittel  

Følgende står i versjon av 
31. mars 2022

Rettelse (vil bli endret i neste oppdatering av vegnormalen)
5.1.2

**erstatter ingen tekst, rettelsen er et tillegg**

Tillegg: Tunnelsikkerhetsforskriftene angir krav til nødutganger. Tunnelsikkerhetsforskriftene angir også krav til risikoanalyser og innholdet i disse. Innholdet og resultatene av risikoanalysen tas med i sikkerhetsdokumentasjonen som fremlegges ved søknad om godkjenning av tunnelen før byggestart, iht. forskriftens §10.

Krav 10.3.4-2

Dører til rømningsveier skal kontinuerlig belyses med grønt lys fra tunneltaket. For å markere dørene ved nødsituasjoner benyttes sammenhengende grønn lysstripe rundt dørene.

For markering av dører til rømningsveier benyttes sammenhengende grønn lysstripe rundt dørene. Lysstripen rundt dørene skal alltid lyse.

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N500@vegvesen.no

Produktrelasjon