Vegnormal

N500:2024

N500 Vegtunneler
Gjeldende
Åpne

Vegnormal N500 gjelder alle typer vegtunneler på det offentlige vegnettet.

Vegnormal N500 Vegtunneler er delvis revidert og erstatter vegnormal N500 Vegtunneler, datert mars 2022. Endrete krav har dato 01.01.2024, øvrige krav beholder dato 31.03.2022.

N500 Endringslogg

Utgaver av N500 Vegtunneler fram til 2020

Tidligere digitale utgaver av N500 Vegtunneler finnes nederst på denne siden.

Omfang

Vegnormal N500 gjelder alle typer vegtunneler på det offentlige vegnettet.

N500 gjelder for planlegging og prosjektering av nye vegtunneler, bestemmelsene gjelder både vegtunneler i berg og andre bærende konstruksjoner med funksjon som vegtunnel.

N500 gir krav til geologiske forundersøkelser, ytre miljø, geometrisk utforming, sikkerhet og beredskap, skilt og signaler, tunneldriving og bergsikring, tunnelkledninger, drenering, vegfundament og vegdekke, tekniske anlegg, og sikkerhetsdokumentasjon

Planlegging og prosjektering skal gjøres på grunnlag av en analyse av levetidskostnader, som beregnes ut fra dimensjonerende brukstid, oppetidsberegninger, sårbarhets- og sikkerhetsvurderinger, samt drift og vedlikehold.

Spørsmål, kommentarer og innspill til vegnormal N500 kan sendes til: N500@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon