Vegnormal

N400:2022

N400 Bruprosjektering
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N400:2024

 Vegnormal N400 Bruprosjektering stiller krav til prosjektering av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnett.

Vegnormal N400 Bruprosjektering (2022) erstatter vegnormal N400 Bruprosjektering (2015) og NA-rundskriv 2017/09.

Tidligere versjoner av vegnormalen kan finnes her.

Omfang

Vegnormal N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av

— bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige  vegnettet

— bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver, hvor konstruksjonen går over, under eller langs det offentlige vegnettet.

Vegnormalen gjelder for alle faser i konstruksjonens byggetid og brukstid inkludert produksjons-, transport- og monteringsfase for bærende elementer. Videre gjelder normalen for reparasjons- og vedlikeholdstiltak som påvirker konstruksjonens bæreevne og pålitelighet, samt for forsterkning og ombygging.

Pålitelighetskravene i vegnormalen gjelder også for forskaling, stillaser, reisverk eller andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet hvis de går over, under eller er plassert så nært inntil offentlig veg at et eventuelt sammenbrudd kan berøre område åpent for allmenn ferdsel.

Vegnormalen bygger på bestemmelsene i Norsk Standard, og Eurokode med nasjonale tillegg er gjort gjeldende. Trafikklaster er definert i trafikklastforskrift for bruer m.m. Som del av prosjekteringen omtaler vegnormalen arbeidet med å fremskaffe nødvendig prosjekteringsmateriale; brutyper; konstruktiv utforming; bestemmelse av laster og lastkombinasjoner; beregninger og dimensjonskontroll; arbeidsgrunnlag; konkurransegrunnlag; dokumentasjon; kontroll og godkjenning; og arkivering.

Spørsmål og kommentarer vedrørende saker som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål, kommentarer og innspill til vegnormal N400 kan sendes til n400@vegvesen.no.

Skrivefeil og rettelser:

Krav- nummer

Følgende står i versjon av 1. januar 2022

Rettelse
1.1.6-2Ferjekaibruer skal prosjekteres for 50-års dimensjonerende brukstid.Ferjekaier skal prosjekteres for 50-års dimensjonerende brukstid.

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N400@vegvesen.no

Produktrelasjon