Vegnormal

N400:2024

N400 Bruprosjektering
Gjeldende
Åpne

Vegnormal N400 Bruprosjektering gjelder prosjektering av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnett.

Vegnormal N400 Bruprosjektering 01.01.2024 gjelder fra 1. januar 2024 og erstatter vegnormal N400 Bruprosjektering versjon 01.01.2022 (med rettinger og mindre justeringer fra 01.01.2023).

N400 Endringslogg

Eldre versjoner (før digitalisering av vegnormaler)

Omfang

Vegnormal N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av

-        bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet

-        bruer og andre bærende konstruksjoner, hvor konstruksjonen går over, under eller langs det offentlige vegnettet.

Vegnormalen gjelder for alle faser i konstruksjonens byggetid og brukstid inkludert produksjons-, transport- og monteringsfase for bærende elementer. Videre gjelder normalen for reparasjons- og vedlikeholdstiltak som påvirker konstruksjonens bæreevne og pålitelighet, samt for forsterkning og ombygging.

Pålitelighetskravene i vegnormalen gjelder også for forskaling, stillaser, reisverk eller andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet hvis de går over, under eller er plassert så nært inntil offentlig veg at et eventuelt sammenbrudd kan berøre område åpent for allmenn ferdsel.

Vegnormalen bygger på bestemmelsene i Norsk Standard, og Eurokode med nasjonale tillegg er gjort gjeldende. Trafikklaster er definert i trafikklastforskrift for bruer m.m.

Spørsmål og kommentarer vedrørende saker som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål, kommentarer og innspill til vegnormal N400 kan sendes til: n400@vegvesen.no.

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon