Vegnormal

N301:2022

N301 Arbeid på og ved veg
Gjeldende
Åpne

Denne vegnormalen har et utkast på høring: Høringsutkast N301:2024

Vegnormal N301 supplerer vegnormalene N300, N302 og N303 med spesielle normalbestemmelser for utstyr benyttet i forbindelse med varsling av arbeid på og ved veg. I tillegg inneholder den retningslinjer for bruk av sikringsutstyr, og veiledning om planlegging og utførelse av arbeidsvarsling. Bestemmelser hjemlet i skiltforskriften er bindende for skiltmyndighet, og gjelder alle offentlige veger. 

Tidligere utgaver av N301 Arbeid på og ved veg

Endringer i N301 tilpasset motorveg - August 2022

Det er gjort gjeldende tre nye bestemmelser for krav knyttet til skilting ved arbeid på og langs motorveg i vegnormal N301. Det er også lagt inn merknader og veiledninger til kravene.

  1. Mulighet for plassering av forvarsling bare på høyre side dersom varselpanel er benyttet på motorveger, andre flerfeltsveger og veger med høyt hastighetsnivå eller stor trafikkmengde. Se krav 3.1.2-8

  1. Det er åpnet for mulighet til å gradvis justere hastighet på motorveg, i stedet for å bare kunne forvarsle fartsgrensen. Det er også lagt inn veiledning til bruk av denne justeringen. Se krav 3.2.3-32

  1. Krav om gjentak av fartsgrense er hevet fra 250m til 500m for motorveg. Se krav 3.2.3-34

Omfang

Vegnormal N301 supplerer vegnormalene N300, N302 og N303 med spesielle normalbestemmelser for utstyr benyttet i forbindelse med varsling av arbeid på og ved veg. I tillegg inneholder den retningslinjer for bruk av sikringsutstyr, og veiledning om planlegging og utførelse av arbeidsvarsling. Bestemmelser hjemlet i skiltforskriften er bindende for skiltmyndighet, og gjelder alle offentlige veger.

Vegnormal N301 Arbeid på og ved veg ble digitalisert i oktober 2021. Denne erstattet vegnormal N301 Arbeid på og ved veg, datert 2014, faglig innhold 2012.   Vegnormalen er en konvertering av vegnormal N301, utgitt 2014, til digitalt format (inkludert gjeldende NA-rundskriv 2015/12, 2017/04, 2021/05 og 2021/06).

Vegnormalen ble oppdatert etter føringer om ett nivå av krav slik at digital versjon ikke inneholder bør-krav, og er tilpasset ny organisering i Statens vegvesen. I tillegg er det gjort forenklinger og presiseringer, samt fjernet misvisende veiledning etter oppdatering av annet regelverk.

Det skilles i vegnormalen mellom varsling og sikring.

  • Varsling omfatter bruk av trafikkteknisk utstyr for å lede, varsle og regulere trafikken.
  • Sikring er fysisk sikring av arbeidere og trafikanter, slik at sannsynlighet for skade reduseres, og konsekvensene av eventuelle skader minimaliseres.

Utgangspunktet for vegnormalen er hensynet til sikkerhet for arbeidere og trafikanter. Sentralt i dette er nullvisjonen, som betyr at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre.

Vegnormalen retter seg mot alle som utfører arbeid på veg, særlig de som er ansvarshavende for varsling og sikring, samt planleggere av arbeidsvarsling, byggherre, myndigheter m.v.

Det er planlagt en full revisjon av vegnormal N301 Arbeid på og ved veg. Det er derfor ikke gjort materielle endringer i vegnormalen før digitalisering.

Ved spørsmål og innspill knyttet til vegnormalen, benytt e-post: n301@vegvesen.no eller bruk linken "legg til kommentarer" under.

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon