Vegnormal

N200:2024

N200 Vegbygging
Høringsutkast
Åpne

Omfang

Hovedformålet med denne revisjonen er å videreutvikle normalen med tanke på bærekraft og klimatilpasning. Det åpnes blant annet for mer bruk av gjenbruksmaterialer og slagg. Videre innføres mulighet for å bruke dimensjoneringssystemet VegDim/ERAPave PP. I tillegg er det gjort endringer som følge av Hennsetskredet.

Ei veiledning for rensing av overvann fra veg er under utarbeidelse, og vil bli henvist til i N200 når den blir utgitt. Det er innført en del nye definisjoner når det gjelder toppmasser, vegetasjon og skadelige arter m.v. Disse er å finne i den felles definisjonslista for vegnormalene på vegvesen.no.

Endringene bidrar til bedre ressursutnyttelse, reduserte klimagassutslipp, ivaretagelse av biologisk mangfold, mer for pengene og økt fleksibilitet. Samtidig er det viktig i et bærekraftperspektiv å opprettholde kvalitet i veganleggene for lengst mulig levetid.

Foruten faglige endringer, er det gjort endringer for funksjonsinnretting av normalen, bedre tilpasning til digital plattform, forenklinger og tydeliggjøringer. Det er også gjort strukturelle endringer for å lette tilgjengeligheten og lesbarheten av den digitale versjonen.

Høringsbrev

oversikt over de viktigste faglige endringene

Invitasjon til høringsseminar for N200 Vegbygging

Seksjon vegteknologi, Vegdirektoratet, inviterer til seminar i samband med høringen av revidert utgave av N200 Vegbygging den 28. februar kl. 12-14 på Teams. Tema for seminaret vil være foreslåtte endringer i N200 og arbeidet for øvrig med denne normalen. Det vil bli god tid til kommentarer og spørsmål fra deltakerne.

Klikk her for å delta i møtet

Vel møtt!

Dokumentinformasjon