Vegnormal

N200:2022

N200 Vegbygging
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N200:2024

Vegnormal N200 Vegbygging er rettet mot alle som planlegger, prosjekterer og bygger veger.

Vegnormal N200 Vegbygging (2022) er gjeldende fra november 2022 og erstatter N200 Vegbygging juni 2021.

Tidligere utgaver av N200 Vegbygging

Omfang

N200 Vegbygging inneholder krav og føringer for:

  • Geoteknisk og geologisk prosjektering, løsninger og byggemetoder for underbygning, vegfyllinger, skjæringer og skråninger.
  • Dimensjonering, materialvalg og utførelse for håndtering av overvann og drensvann.
  • Dimensjonering, materialvalg og utførelse av vegoverbygning (vegfundament og vegdekke).
  • Vegutstyr og miljøtiltak

Normalens krav og anbefalinger bygger i stor grad på erfaring og på en helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet, trafikksikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø, klimapåvirkning, jordvern, trafikkberedskap og framkommelighet.

Som grunnlag for senere revisjoner er det ønskelig at erfaringer og opplysninger av betydning for normalen sendes til N200@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Tilbaketrukket:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N200@vegvesen.no

Produktrelasjon