Vegnormal

N200:2024

N200 Vegbygging
Gjeldende
Åpne

Vegnormal N200 Vegbygging er rettet mot alle som planlegger, prosjekterer og bygger veger.

Vegnormal N200 Vegbygging (2024) er gjeldende fra juli 2024 og erstatter N200 Vegbygging november 2022. Både eldre, endrede og nye krav har fått lik gyldighetsdato (5. juli 2024).

Omfang

N200 Vegbygging inneholder krav og føringer for:

  • Geoteknisk og geologisk prosjektering, løsninger og byggemetoder for underbygning, vegfyllinger, skjæringer og skråninger.
  • Dimensjonering, materialvalg og utførelse for håndtering av overvann og drensvann.
  • Dimensjonering, materialvalg og utførelse av vegoverbygning (vegfundament og vegdekke).
  • Vegutstyr og miljøtiltak

Normalens krav og anbefalinger bygger i stor grad på erfaring og på en helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet, trafikksikkerhet, helse og arbeidsmiljø, ytre miljø, klimapåvirkning, jordvern, trafikkberedskap og framkommelighet.

Som grunnlag for senere revisjoner er det ønskelig at erfaringer og opplysninger av betydning for normalen sendes til N200@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon