Vegnormal

N100:2021

N100 Veg-og gateutforming
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N100:2023

Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Standarden som beskrives i normalen gjelder alle offentlige veger.

Vegnormal N100 Veg og gateutforming er digitalisert, og gjort gjeldende fra juni 2021 og erstatter foregående N100 Veg- og gateutforming 2019. I denne revisjonen er føringer fra Samferdselsdepartementet om regler for bruk av motorveg implementert, ett nivå av krav slik at digital versjon ikke inneholder bør-krav. I tillegg er det gjort forenklinger og presiseringer.

Tidligere utgaver av N100 Veg og gateutforming 

Omfang

Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Standarden som beskrives i normalen gjelder alle offentlige veger. Det beskrives en standard for utforming av gater, en for utforming av nye veger og en standard for utbedring av eksisterende vegstrekninger. Normalen setter krav til veger og gaters linjeføring og tverrprofil, samt krav til kryss og avkjørsler, forbikjøring, løsninger for gående og syklende, kollektivanlegg for buss, vegbelysning og vegens sideanlegg.

Vegnormalen tar også for seg linjeføring på bru og gjennom tunnel.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndboka, benytt e-post: N100@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

  • Gjeldende fra:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages
  • E-post: N100@vegvesen.no

Produktrelasjon