Vegnormal

N100:2022

N100 Veg-og gateutforming
Historisk
Åpne

Merknad: Dette dokumentet har en ny utgave: N100:2023

Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater. Denne vegnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter vegloven § 13.

Vegnormal N100 Veg og gateutforming er revidert og erstatter vegnormal N100 Veg og gateutforming, datert juni 2021. Eldre krav beholder gammel dato (22.juni.2021) mens nye krav har fått ny dato (31.oktober 2022).

Endringer som er gjort ved revisjon av N100 Veg-og gateutforming:

 • Bestemmelse om envegsregulerte sykkelveg med fortau er implementert (var på høring høsten 2021).
 • Sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon SHK 2022-06 er implementert.
 • Alle krav har fått nytt nummer/ nummersystem som de andre normalene.
 • Rette opp alle klikkbare lenker.
 • Noen nye, bedre figurer.
 • Forenklinger og presiseringer av noen krav og tekster

Endringslogg for N100:2022 og tidligere utgaver av N100 Veg og gateutforming

Omfang

Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Standarden som beskrives i normalen gjelder alle offentlige veger og gater. Det beskrives en standard for utforming av gater, en for utforming av nye veger og en standard for utbedring av eksisterende vegstrekninger. Normalen setter krav til veger og gaters linjeføring og tverrprofil, samt krav til kryss og avkjørsler, forbikjøring, løsninger for gående og syklende, kollektivanlegg for buss, vegbelysning og vegens sideanlegg.

Vegnormalen stiller også krav for linjeføring på bru og gjennom tunnel.

Normalens krav og anbefalinger bygger i stor grad på nyeste kunnskap, best praksis og helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet, trafikksikkerhet, miljø, framkommelighet.

Ved spørsmål og innspill knyttet til normalen, benytt e-post: N100@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

 • Gjeldende fra:
 • Tilbaketrukket:
 • Varetype: None
 • Products.Specs.pages
 • E-post: N100@vegvesen.no

Produktrelasjon