Vegnormal

N100:2023

N100 Veg-og gateutforming
Gjeldende
Åpne

Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Kravene gjelder for alle offentlige veger og gater. Denne vegnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementets forskrifter etter vegloven § 13.

Vegnormal N100 Veg og gateutforming er revidert og erstatter vegnormal N100 Veg og gateutforming, datert 31.oktober 2022. Eldre krav beholder gammel dato mens nye krav har fått ny dato (6.oktober 2023).

Endringer som er gjort ved denne revisjonen av N100 Veg-og gateutforming:

  • Dimensjoneringsklasse H2 gjelder nå for ÅDT 6 000 – 15 000 (tidligere 6 000 – 12 000). For ÅDT > 12 000 er det innført noe strengere krav til forbikjøringsfelt. Flere av kravene i kapittel 3.3.3 er revidert for å implementere endringen.
  • For dimensjoneringsklasse H3 er det åpnet for å kunne benytte fartsgrensene 90 og 100 km/t i tillegg til 110 km/t. Kapittel 3.3.4 er revidert for å implementere denne endringen.
  • Det er innført krav om stopplomme når skulderbredden er mindre enn 2,75m for dimensjoneringsklasse H3.
  • Tunnelprofil T9,5 med forsterket oppmerking er tatt med som tillatt løsning for dimensjoneringsklasse H3 når ÅDT<20 000.
  • Kapittel 4.7-parkering er revidert og omstrukturert.
  • Resten av normalen er uendret, bortsett fra noen mindre skrivefeil som er rettet opp.

Endringslogg N100 oktober 2023

Veiledning om avbøtende tiltak på smal firefelts motorveg

Omfang

Vegnormal N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Standarden som beskrives i normalen gjelder alle offentlige veger og gater. Det beskrives en standard for utforming av gater, en for utforming av nye veger og en standard for utbedring av eksisterende vegstrekninger. Normalen setter krav til veger og gaters linjeføring og tverrprofil, samt krav til kryss og avkjørsler, forbikjøring, løsninger for gående og syklende, kollektivanlegg for buss, vegbelysning og vegens sideanlegg.

Vegnormalen stiller også krav for linjeføring på bru og gjennom tunnel.

Normalens krav og anbefalinger bygger i stor grad på nyeste kunnskap, best praksis og helhetlig vurdering av de totale kostnadene for samfunnet, trafikksikkerhet, miljø, framkommelighet.

Ved spørsmål og innspill knyttet til normalen, benytt e-post: N100@vegvesen.no

Dokumentinformasjon

Produktrelasjon