Veiledning

N-V320:2024

Planlegging og oppsetting av trafikkskilt
Gjeldende
Åpne

N-V320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt er en veiledning til vegnormalen N300 Trafikkskilt.

Hensikten med veiledningen er å samle de viktigste bestemmelsene og faglige problemstillinger innenfor planlegging, forvaltning og gjennomføring av skilting i ett oppslagsverk. Veiledningen skal fungere som et hjelpemiddel for alle med ansvar innenfor forvaltnings- og byggherreoppgaver, konsulenter, entreprenører og andre som arbeider med offentlige trafikkskilt.

Første utgave av denne veiledningen ble utgitt som en veiledning til skiltfornyingsprogrammet da det startet opp i 2003. Veiledningen ble senere gjennomgått og revidert av en arbeidsgruppe i 2009.

Omfang

Veiledningens innhold har blitt gjennomgått i forbindelse med digitaliseringsprosessen.

Det har blitt gjort en rekke endringer som medfører at deler av teksten må oppdateres og innholdet utvides:

  • Vegforvaltningen er omorgansiert der fylkeskommunene har fått en ny og større rolle, og regionene i Statens vegvesen er avskaffet.
  • Den administrative inndelingen av vegnettet er endret med vesentlig mer fylkesveg og færre riksveger.
  • Det er gjennomført flere endringer i lovverk og forskrifter som påvirker deler av innholdet.
  • N300 gjennomgår en digitaliseringsprosess der mye av veiledningsstoffet tas ut av normalen og flyttes over til denne veiledningen.

Nytt innhold er i hovesak følgende:

  • Oppdatert tekst hentet fra 2009-utgaven av veiledningen
  • Veiledningstekst som nå er tatt ut av N300, hentet fra 2012-utgavene av del 1, 2, 3 og 4a/b, samt 2009-utgaven av del 5
  • Ny tekst som omtaler endringer i lover og forskrifter mv.

Dokumentinformasjon