Veiledning

N-V161:2024

N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer
Gjeldende
Åpne

Veiledning N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer er en normalveiledning til N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr. Veiledningen bygger på gjeldende regelverk og inneholder ingen egne krav. Den er skrevet for å veilede alle brukere av vegnormal N101 og inneholder veiledning og anbefalinger knyttet til valg av og oppføring av rekkverk både for prosjektering av nye bruer, støttemurer og kulverter, samt for vedlikehold og utbedringer av eksisterende bruer.

Omfang

N-V161:2024 Rekkverk på bruer og støttemurer erstatter V161:2016 Brurekkverk. Av større endringer som er gjort kan nevnes:

• Oppbygningen av veilederen er endret til å passe bedre med oppbygningen av N101.

• Tekst og figurer er oppdatert som følge av endringer i vegnormaler.

• Det er laget mer utfyllende veiledning om flere av temaene i veilederen.

• Temaer er lagt til, og temaer som ikke er relevant lenger er fjernet.

Dokumentinformasjon