Veiledning

N-V123:2022

N-V123 Kollektivveiledning - Utforming av kollektivanlegg på veg og gate
Gjeldende
Åpne

Omfang

Veiledning N-V123 Kollektivveiledning er en normalveiledning til N100 Veg- og gateutforming og er først og fremst en veiledning for planlegging og utforming av infrastruktur for buss. Veiledningen bygger på gjeldende regelverk og inneholder ingen egne krav. I tillegg til N100 Veg- og gateutforming er det flere andre normaler, retningslinjer og veiledninger som har krav, føringer og anbefalinger for utforming av kollektivanlegg

N-V123 Kollektivveiledning erstatter V123 Kollektivhåndboka, datert 01.10.2014. Av store endringer som er gjort nevnes:

  • Det er lagt til eksempler med midtstilte kollektivløsninger både for strekninger og holdeplasser.
  • Endringer i tekst og figurer som følge av endringer i vegnormaler.
  • Det er lagt inn lenker til krav gitt i vegnormaler.
  • Det er gitt mer utfyllende veiledning om ledende elementer og taktilt ledesystem for holdeplasser og knutepunkt.

Dokumentinformasjon