Veiledning

N-V122:2023

N-V122 Sykkelveiledning - Sykkelanlegg på veg og gate
Gjeldende
Åpne

Omfang

N-V122 «Sykkelveiledning - Sykkelanlegg på veg og gate» er en veiledning for planlegging, utforming, drift og vedlikehold av infrastruktur for syklende. Veiledningen er et supplement til regelverket i vegnormaler og forskrifter, særlig N100 Veg- og gateutforming. Formålet er å gi veiledning og anbefalinger om løsninger for sykkeltilrettelegging innenfor kravene i regelverket. Dette innebærer løsninger som bidrar til god fremkommelighet og samtidig ivaretar hensyn til trafikksikkerhet og trygghet for både syklister og andre trafikantgrupper. Veiledningen er for tiden under revisjon. I foreliggende versjon er det gjort en avgrenset oppdatering av V122 Sykkelhåndboka fra 2013. I tillegg til overføring til digital publikasjonsløsning er veiledningen oppdatert slik at den er i samsvar med krav i dagens vegnormaler og forskrifter. En del andre mindre oppdateringer av utdatert innhold er også gjort. Foreliggende versjon vil være utgangspunkt for videre revisjon av de enkelte temakapitlene i veiledningen.

Dokumentinformasjon