Veiledning

N-V121:2023

N-V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss
Gjeldende
Åpne

N-V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss erstatter V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, datert juni 2014. Den nye versjonen av veiledningen er en digitalisering og tilrettelegging av forrige versjon til det nye formatet.

Under er det listet opp oppdateringer som er gjort ved digitaliseringen av N-V121:

  • Alle krav i N100 Veg- og gateutforming som omhandler kryssutforming er referert i denne veiledningen.
  • Alle henvisninger til tabeller, figurer, kapitler og referanser er klikkbare.
  • Oppdatering av tekst og figurer slik at innholdet er i samsvar med gjeldende krav i vegnormaler og regelverk.

Det faglige innholdet er ellers som i veiledningen datert juni 2014.

Omfang

Veiledning N-V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss omhandler utforming av veg- og gatekryss, og utdyper kravene til utforming av kryss gitt i normalen N100 Veg- og gateutforming.

Det er av stor trafikksikkerhetsmessig betydning at kryssene utformes riktig. Et mål med denne veiledningen er å gi en forutsigbar og enhetlig utforming av kryss, og at utformingen er tilpasset de krav som gjelder innenfor trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og universell utforming.

Dokumentinformasjon