Veiledning

N-V120:2022

N-V120 Premisser for geometrisk utforming av veger
Gjeldende
Åpne

N-V120 Premisser for geometrisk utforming av veger erstatter V120 Premisser for geometrisk utforming av veger, datert mai 2019. Den nye versjonen av veiledningen er en digitalisering og tilrettelegging av forrige versjon til det nye formatet.

Det faglige innholdet har kun én endring:

  • Tabell for breddeutvidelse viser nå breddeutvidelse pr kjørefelt (I tidligere versjon viste tabellen total breddeutvidelse for en 2-felts veg). Tabellen samsvarer nå med krav og tabell i vegnormalen N100.

I tillegg er det gjort noen språklige opprettinger samt blitt jobbet med tydeliggjøring av eksemplene som er vist.

Det faglige innholdet er ellers som i veiledningen datert mai 2019.

Omfang

Veiledning N-V120 Premisser for geometrisk utforming av veger er en normalveiledning til N100 Veg- og gateutforming. Denne veiledningen er grunnlagsmateriale for sikt- og linjeføringskrav i vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. Den forklarer og redegjør for de parametere som brukes ved konstruksjon av en veglinje, og det formelverket som disse parameterne inngår i. Forutsetninger og verdier som er lagt til grunn for linjeføringskravene er dokumentert. Videre forklarer veiledningen hvordan prosjekteringstabellene for veger i normal N100 Veg- og gateutforming er bygd opp. Den beskriver også overgangen mellom tunnel/bru og veg, tilpasning til terrenget og forbikjøring.

Dokumentinformasjon